Indre Kåfjord Barne- og Ungdomsskole er en kristen skole som formidler kunnskap, videreutvikler evner og ferdigheter som gjør elevene glad i fysisk livsutfoldelse, lederskap og til engasjerte mennesker lokalt og globalt. 

§ 1 Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlig grunnskole, og hele landet er inntaksområde, jfr Lov om private skoler med rett til statstilskudd (privatskoleloven) § 3-1. 

§ 2 Søknadsfrist for inntak til alle klassetrinn er 1.mars for skolestart i august samme kalenderår.  

§ 3 Dersom det er flere søkere enn det skolen har kapasitet til å ta inn, blir inntak gjort etter følgende prioriteringer:  

  1. Barn tilhørende deltaker/deltakere i skolen Indre Kåfjord Barne- og ungdomsskolekrets. (Kåfjorddalen-Langberg). Jmf § 3 i skolens vedtekter. 
  2. Søkere som har eller har hatt søsken ved skolen. 
  3. Barn av ansatte ved skole. 
  4. Etter loddtrekning.  

§ 4 Styret fastsetter skolens elevkapasitet før søknadsfristen hvert år.  

§ 5 Søknader som er kommet inn etter fristen, prioriteres i den rekkefølge de er kommet inn, men, alltid med lavere prioritet enn de som er kommet inn før fristen. 

§ 6 Vedtak om inntak er et enkeltvedtak og kan påklages i henhold til Forvaltningsloven kap. VI. Fylkesmannen i Troms er klageinstans, og fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part. Klagen sendes tjenestevei om skolen, som så avgjør om skolen vil omgjøre vedtaket eller om klagen skal oversendes Fylkesmannen. 

Reglementet er vedtatt av skolens styre 28.03.14 og basert på Lov om private skoler, § 31