ORDENSREGLEMENT

FOR INDRE KÅFJORD BARNE- OG UNGDOMSKOLE

 

Følgende paragrafer i ordensreglementet (§1-5,) inneholder rettigheter og plikter for eleven, samt regler for orden og oppførsel så langt dette ikke er fastsatt på annen måte. Konsekvenser ved brudd på reglene skal også framgå, jf. Privatskolelova § 3.9.

1. FORMÅL:

Indre Kåfjord Barne- og ungdomsskole skal være en trivelig og god skole. Derfor må vi ha noen regler skal hjelpe å sikre et godt miljø med trivsel, trygghet og læring for alle. Alle må gjøre sitt beste og vise hensyn til andre! ” Alt det dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal dere òg gjøre mot dem.” Matt.7:12

Reglene skal inneholde rettigheter og pikter for eleven, samt regler for orden og oppførsel så langt dette ikke er fastsatt på annen måte. Konsekvenser ved brudd på reglene skal også framgå, jf. Privatskolelova § 3.9.

2. HVOR GJELDER REGLENE:

Skolereglene gjelder på skolen, skoleveien til og fra skolen, og på turer/aktiviteter som skolen deltar på. Skolereglene gjelder i skoletiden, på skolereisen, og i andre tidsrom dersom turer eller aktiviteter er lagt ut over den daglige skoletiden. Trafikksikkerhet og forebyggende tiltak:  Det er foreldre/foresatte som avgjør om elevene enten får lov til å sykle til skolen. Jf. § 12–1, c. i Opplæringsloven.

 

3. ELEVENES RETTIGHETER:

På skolen har du rett til:

 • Å kjenne deg trygg, dette gjelder også på skoleveien
 • Å få arbeidsro
 • Å bli møtt med respekt og omtanke av medelever og voksne
 • Å ha et rent og trivelig skoleområde både ute og inne
 • Å ha ett trygt og godt skolemiljø, som fremmer helse, trivsel og læring

 

 

4.  ELEVENES PLIKTER ER:

4.1 I samspill med andre:

 • At du behandler medelever, gjester, ansatte og andre de møter i skolehverdagen med respekt.
 • At du ikke bruker banning, nedsettende ord og uttrykk, eller grovt språk.
 • At du ikke mobber, plager, utestenger andre, utøver vold eller trussel om vold direkte eller digitalt.
 • At du ikke kommer med rasistiske utsagn, eller seksuelt trakasserer andre (f.eks kalle noen for homo/hore)
 • At du bidrar til et godt læringsmiljø, ikke forstyrre undervisningen eller lage uro.
 • At du ikke har musikk på ørene uten at lærer har gitt lov til det.
 • At du opptrer sannferdig og ikke fusker eller prøver å fuske.
 • At du retter deg etter beskjeder fra de voksne på skolen.
 • At du ikke tar bilde, film, eller lydopptak i skolesammenheng uten at dette er avtalt med lærer som en del av det pedagogiske opplegget.

4.2 Oppmøte/forberedelse/innsats:

 • At du møter presis til timene.
 • At du planlegger skoledagen slik at du har med seg det som trengs til hver time.
 • At du tar fram bøker og skrivesaker straks timen er begynt.
 • Dersom en lærer ikke kommer, må ordenseleven kontakte rektor eller en av lærerne når det har gått 5 minutt.
 • At du deltar aktivt i undervisningen og gjør arbeid som er pålagt så godt du kan, og til rett tid.
 • At du ber om tillatelse før du forlater klasserommet/skolen.

4.3 Friminutt:

 • At du er ute i friminuttene.
 •  At du spiser der hvor klassen har fått sin spiseplass (klasserom eller hallen). Når matpausen er over, går du ut, slik at en kan lufte klasserommet.
 • Dersom det skal avvikes fra ordensreglementet, § 4.3 første punkt, må det gjøres egne avtaler.

4.4 Uteområdet:

 • At du ikke går utenfor skolens område uten avtale.
 • At du ikke på noen måter skader skolen eller andre sine eiendeler eller bygninger når du er ute.
 • At du tar vare på skolens uteutstyr.

4.5 Fravær:

 • Foreldre tar kontakt med skolen på morgenen samme dag som du er borte, og gir beskjed om fravær.
 • Å levere melding til kontaktlærer første dag etter sykefravær underskrevet av foresatte. SMS og mail kan også brukes. Bare skolen kan gi fri fra undervisning. Spørsmål om fri for inntil tre dager blir avgjort av kontaktlærer. Fri for inntil to uker blir avgjort av rektor.
 • Spørsmål om fri/permisjon må søkes på skolens hjemmeside: www.ikskole.no

4.6 Skolebygninger og inventar:

 • At du behandler skolen sine bygninger, inventar, utstyr og undervisningsmateriell (f.eks. bøker osv.) med omtanke. Skulle du komme til å ødelegge noe, har du plikt til å varsle kontaktlærer eller rektor med det samme.
 • Eleven og foreldre har erstatningsplikt når noe blir ødelagt som konsekvens av at reglene ikke er fulgt. Viser til Lov om skade-erstatning §1-2 (foreldres ansvar mv.)

4.7 Yttertøy og verdisaker:

 • At du selv ansvar for yttertøy og eventuelle verdisaker. Unngå å ha med deg verdisaker på skolen.

4.8 Røyking og rusmidler:

 • Røyking, snusing og bruk av rusmidler er ikke tillatt hverken på skolen, i nærheten av skolen, eller på skoleveien, ei heller å ha med seg. Det samme gjelder i forbindelse med turer, ekskursjoner, leirskoler og tilstelninger der skolen er medvirkende.

 

4.9 Ryddeplikt og ordenselever:

 • At du har et ansvar for å holde skolens områder rent og ryddig.
 • Klassene har egne ordninger og klasseregler.
 • Ordenselever (en for hver uke i klassene/gruppene) får tildelt faste oppgaver:
 • å lufte i klasserommet
 • tørke av tavla
 • rydde og koste i klasserommet
 • der man spiser på klasserommet skal det tørkes av matbord og ordnes med evt.
 • søppel bæres ut når behov
 • si ifra hvis klassen mangler lærer
 • Vikar for ordenselev er ordenseleven fra sist uke.

 

4.10 Digitale verktøy/media, spesialrom/praktiske fag, godteri og brus og farlige

gjenstander:

 • At du bruker digitale verktøy/medium utelukkende etter avtale med lærer.
 • At du følge de regler som gjelder for duodji-rom, gymsal, kjøkken, transport og utplassering (praksis).
 • At du ikke tar med godteri og brus til skoledager hvis ikke annet er avtalt.
 • At du ikke tar med leker som kan skade andre. F.eks. laser, skarpe gjenstander eller noen form for kniver og våpen. Ved behov for utstyr på turer/aktiviteter gjøres egne avtaler.

 

4.11 Vurdering i orden og oppførsel for ungdomsskoleelever:

 • Formålet med vurdering i orden og oppførsel er å bidra i sosialiseringsprosessen til eleven, skape et godt psykososialt miljø og gi informasjon om eleven sin orden og atferd. (Forskrift til Opplæringsloven § 3-2, 4. ledd)
 • Se egne vurderingskriterier for orden og oppførsel.

 

5.  BRUDD PÅ REGLENE:

På ungdomsskolen vil lærerne føre oversikt over anmerkninger, og du og foresatte vil ha tilgang til denne.

Skolen anvender ikke sanksjoner som kan virke krenkende på eleven. Eleven får forklare seg muntlig før sanksjoner iverksettes. Alle sanksjoner som skolen bruker er fastsatt i ordensreglementet. Ved brudd på skolereglene kan skolen bruke disse reaksjonsformene:

 1. Muntlig irettesettelse fra lærer, inspektør eller rektor.
 2. Pålegg om å være inne i ett eller flere friminutt for å gjøre skolearbeid eleven har forsømt.
 3. Plassering i annen gruppe/ klasse i opptil 2 timer av gangen.
 4.  Hvis egen avtale ang. friminutt: Avtalen her kan trekkes tilbake, og elevene må følge vanlig ordensreglement der det sies at man skal være ute.
 5. Skriftlig melding hjem (eventuell samtale med foreldre).
 6. Inndragning av uønskede gjenstander resten av dagen. Farlige gjenstander, tobakk, og alkohol må hentes av foresatte. Ulovlige gjenstander leveres til politiet.
 7. Pålegg om å møte etter skoletid for å rette opp skader som elev har påført bygninger/inventar/utstyr/læremidler.
 8. Gjensitting eller oppmøte før skolestart.
 9. Nedsatt karakter i orden og/eller oppførsel.
 10. Innkalling til samtale og irettesetting av rektor
 11. Foreldre og elev innkalles til møte hos inspektør/rektor
 12. Utvising fra en time eller deler av en time.
 13. Bortvising fra skolen for 8.-10. trinn i inntil 3 dager. Bortvisning fra skolen for 1.-7. trinn i enkelttimer eller for resten av dagen jf. Privatskoleloven § 3-10. Rektor gjør vedtak etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Dette er enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og elev og foresatte har klagerett i samsvar med denne loven.
 14. Ved misbruk av digitale verktøy/medium, blir inndragning til slutten av skoledagen vurdert

Kollektiv refsing og kollektiv avstraffelse er ikke tillat der det er enkelte medlemmer av gruppa som har utført handlingen.

Eleven plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse kan det ilegges nye sanksjoner.

Før avgjørelse om refsing, m.a. om bortvisning eller tap av retter, skal eleven få forklare seg muntlig for han/henne som tar avgjørelsen, se Privatskoleloven § 3-9 ledd 2.

Hvert tiltak som er nevnt i § 5 kan brukes ved første overtramp, dersom lovbruddet er alvorlig nok. 

XIVI. Skolebuss: Hvis eleven ikke følger ordensreglene, er skoleskyss ett foreldreansvar.

6. Anmeldelse av straffbare forhold:

Straffbare forhold vil normalt bli anmeldt til politiet. Ved tyveri av elever sine eiendeler må

eleven sine foreldre avgjøre om de vil anmelde saken.