Indre  Kåfjord Barne- og Ungdomskole skal være en trivelig og god skole. Derfor må vi ha noen regler for god orden og adferd. Alle må gjøre sitt beste og vise hensyn til andre!

”Alt det dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal dere òg gjøre mot dem.” Matt.7.12

1. FRAMMØTE: Møt presis til timene! Planlegg skoledagen slik at du har med deg alt du trenger til hver time. Straks timen starter må du ta fram bøker og skrivesaker. Dermed er alt klart til læreren kommer og undervisninga begynner. Dersom en lærer ikke kommer, må ordenseleven kontakte rektor eller en av lærerne når det har gått 5 minutt.

2. FRIMINUTT: I friminuttene må du være ute så mye som mulig! Første del av storefriminuttet blir satt av til matpause. Du spiser i klasserommet. Når matpausen er over, går du ut, slik at en kan lufte klasserommet.

3. UTEOMRÅDET: I friminuttene skal du ikke gå utenom skolen sitt område! Vær forsiktig, slik at du ikke på noen måter skader andre sine eiendeler eller bygninger når du er ute.

4. FRAVÆR: Foreldre tar kontakt med skolen på morgenen samme dag som du er borte, og gir beskjed om fravær. Første dag etter sykdom/gyldig fravær må du levere melding, som er undertegnet av foreldre. Bare skolen kan gi fri fra undervisning. Spørsmål om fri for inntil en dag blir avgjort av kontaktlærer. Fri for inntil to uker blir avgjort av rektor. Spørsmål om fri må leveres skriftlig.

5. SKOLEBYGNINGER OG INVENTAR: Du må være forsiktig så du ikke skader skolen sine bygninger, inventar, utstyr og undervisningsmidler. Skulle du komme til å ødelegge noe, har du plikt til å varsle kontaktlærer eller rektor med det samme. Eleven og foreldre har erstatningsplikt når noe blir ødelagt som konsekvens av at reglene ikke er fulgt. Viser til Lov om skadeerstatning §1-2 (foreldres ansvar mv.)

6. YTTERTØY OG VERDISAKER: Du har selv ansvar for yttertøy og eventuelle verdisaker. Unngå å ha med deg verdisaker på skolen.

7. RØYKING OG RUSMIDLER: Røyking, snusing og bruk av rusmidler er ikke tillatt hverken på skolen, i nærheten av skolen, eller på skoleveien! Det samme gjelder i forbindelse med turer, ekskursjoner, leirskoler og tilstelninger der skolen er medvirkende.

8. ORDENSELEVER OG RYDDEPLIKT: Hver klasse har en ordenselev hver uke. Ordenseleven har ansvar for å lufte i klasserommet, tørke av tavla, rydde i klasserommet, ordne med utdeling av melk og frukt. Vikar for ordenselev er ordenseleven fra sist uke.

9. DIGITALE VERKTØY ELLER MEDIA: Digitale verktøy/medium skal brukes utelukkende etter avtale med lærer.

10. BRUDD PÅ REGLENE: Når en elev bryter reglene, har skolen rett til å gjennomføre reaksjoner mot eleven. Slike tiltak er:

a) Irettesetting fra lærer eller kontaktlærer.

b) Innkalling til samtale og irettesetting av rektor.

c) Melding hjem og eventuell samtale med foreldre.

d) Nedsatt ordens- eller adferds karakter.

e) Utvising fra en time eller deler av en time.

f) Bortvising fra skolen for 8.-10. trinn i inntil 3 dager. Bortvisning fra skolen for 1.-7. trinn i enkelttimer eller for resten av dagen jf. Privatskoleloven § 3-10. Rektor gjør vedtak etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Dette er enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og elev og foresatte har klagerett i samsvar med denne loven.

g) Ved misbruk av digitale verktøy/medium, blir inndragning til slutten av skoledagen vurdert

Før avgjørelse om refsing, m.a. om bortvisning eller tap av retter, skal eleven få forklare seg muntlig for han/henne som tar avgjørelsen, se Privatskoleloven § 3-9 ledd 2.

Hvert tiltak som er nevnt i pkt.11 kan òg brukes ved første overtramp, dersom lovbruddet er alvorlig nok.

 

(Vedtatt av styret 28.03.14.)