Indre Kåfjord Barne- og Ungdomsskole

Det er viktig premiss for læring at elevene er til stede i skoletiden. Skoleåret består av 190 dager, det vil si at elever fortsatt har 175 dager til ferier og annen ikke opplæringsrettet aktivitet.

Indre Kåfjord Barne- og Ungdomsskole vil med dette dokumentet sikre riktig behandling av søknader om permisjon, og å redusere omfanget av fravær. Det er ikke en rettighet å få permisjon.

Permisjon er noe skolen kan gi. Dersom skolen innvilger permisjon er det en forutsetning at det er forsvarlig å gi eleven fri fra opplæringen. Dette betyr at selv om det er forsvarlig for den enkelte elev å få fri, kan skolen avslå søknaden. For å sikre lik behandling av søknader om permisjon bør skolen vår ha klare kriterier for når vi innvilger permisjon og når vi avslår.

I dokumentet gjennomgås lovbestemmelsen for innvilgelse av permisjon fra den lovpålagte opplæringen, og det gis føringer for hvordan bestemmelsen skal praktiseres i grunnskolen og hos oss. Håndtering av søknader er forankret i friskoleloven § 3 – 2 Rett og plikt til grunnskoleopplæring, første, andre og femte ledd, Friskoleloven § 3 - 13 Permisjon frå den pliktige opplæringa.

Dokumentet bygger på styrevedtak 11.april 2019  Sak: 08/19

 

1. Målgruppe og innhold.

2. Permisjonsbestemmelsen.

2.1 Permisjon eleven har krav på.

2.2 Permisjon eleven ikke har krav på.

3. Permisjonens varighet.

4. Vedtaket.

5. Vurdering av permisjonssøknader.

6. Forsvarlighetsvurderingen.

7. Behandling av ugyldig fravær i grunnskolen.

8. Saksgang ved søknad om permisjon.

9. Oversendelse av klagesak til Fylkesmannen i Troms.

 

1.Målgruppe og innhold 

Behandling av søknader om permisjon fra opplæringen omfatter alle elever på Indre Kåfjord Barne- og Ungdomsskole. Denne type håndtering skal ikke benyttes i forbindelse med helserelatert fravær. Når det gjelder helserelatert fravær som f.eks. legebesøk eller lignende, skal skolens reglement for melding av dette følges.

2.Permisjonsbestemmelsen

Permisjonsbestemmelsen i friskoleloven § 2-11 er delt i to ledd. Første ledd omfatter permisjoner eleven ikke har krav på, og andre ledd permisjoner eleven etter søknad har krav på.

2.1Permisjon eleven har krav på

Uavhengig av om det er forsvarlig etter friskoleloven § 2-11 første ledd, har medlemmer av trossamfunn utenfor Den norske kirke etter søknad, rett til permisjon på sitt trossamfunns helligdager. Dette er regulert i § 2-11 andre ledd:

(…)»Elevar som høyrer til eit trusamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den almenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.»(…)

2.2Permisjon eleven ikke har krav på

For elever som ikke er omfattet av Friskoleloven § 3-13

(…) »Når det er forsvarleg, kan skolen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.»(…) (Hos Indre Kåfjord Barne- og Ungdomsskole er det rektor som kan gi enkelteleven denne permisjonen).

Skolen skal gjøre en todelt vurdering. Skolen skal først vurdere om søknaden omfatter retningslinjene i standarden. Dersom skolen kommer til at søknaden ikke er innenfor retningslinjene på hva det kan innvilges permisjon for, skal søknaden avslås.

 

Dersom permisjonssøknaden er innenfor retningslinjene på hva det kan innvilges permisjon for, skal skolen ta stilling til om det er forsvarlig at eleven får permisjon. Det som er forsvarlig for en elev, kan være uforsvarlig for en annen. Dersom skolen kommer til at det ikke er forsvarlig å innvilge permisjon, skal søknaden avslås. Det må gjøres en individuell vurdering som skal begrunnes av hensyn til elevens opplæring, skolens undervisningsopplegg i permisjonstiden og elevens permisjonshistorikk.

 

3.Permisjonens varighet

Opplæringslovens bestemmelse om maksimal permisjonstid på to -2- uker (10 skoledager), er ufravikelig. Verken rektor, styret eller fylkesmannen kan innvilge en elev sammenhengende permisjon i mer enn to uker.

Hos Indre Kåfjord Barne- og Ungdomsskole skal det ikke innvilges permisjon for mer enn inntil 10 skoledager pr. skoleår.

4.Vedtaket

Vedtak om permisjon fra den lovpålagte opplæringen er et enkeltvedtak, og vedtaksfullmakt har skolens rektor eller den rektor delegerer oppgaven til. Kontaktlærer kan gi eleven permisjon i inntil tre dager hvert skoleår. Utover dette er det rektor som innvilger permisjon. Hvis eleven har hatt 10 fraværsdager (uansett årsak) i løpet av ett skoleår, så er det rektor som innvilger permisjon. Dette gjelder ikke time hos tannlege/helse/lege. Her gir kontaktlærer permisjon. Skolen skal i ettertid ha skriftlig bekreftelse (utstedt av behandler) på at eleven har vært til behandling hos tannlege/helse/lege.

5.Vurdering av permisjonssøknader

Retningslinjene nedenfor sier noe om i hvilke situasjoner skolen kan innvilge permisjon, forutsatt at dette er forsvarlig, og i hvilke situasjoner skolen ikke skal innvilge permisjon.

Det skal ikke innvilges permisjon i perioder med forberedelser til, og gjennomføring av:

  • Statlige kartleggingsprøver
  • Nasjonale prøver
  • Eksamener, muntlig og skriftlig
  • Tentamen, o.l.

Det skal innvilges permisjon til:

  • Familiehendelser av særlig sorgpreget karakter, f.eks. dødsfall eller begravelse. Dette gjelder også på dager der det gjennomføres prøver eller forberedelse til prøver.

Utenfor perioder med forberedelse til og gjennomføring av statlige kartleggingsprøver, nasjonale prøver og eksamen kan det innvilges permisjon:

  • Ved viktige familiebegivenheter i nær familie (viktige familiebegivenheter kan være dåp/navnefest, konfirmasjon, bryllup eller andre viktige begivenheter i nær familie).
  • Ved deltakelse i politisk og/eller frivillig organisasjonsarbeid. Her må skolen få søknad og kopi av møteinnkalling senest en uke før møtet. Skolen skal også ha deltakerbevis i etterkant av møtet.

Det skal normalt ikke gis permisjon siste halvår på 10.trinn.                                          

 

6.Forsvarlighetsvurderingen

Innvilgelse av en søknad om permisjon forutsetter at rektor finner det forsvarlig at eleven er borte fra skolen i et kortere tidsrom (se avsnitt 3).

Relevante momenter ved forsvarlighetsvurderingen er blant annet:

  • Elevens faglige arbeid på skolen.
  • Skolens undervisningsopplegg i permisjonstiden.
  • Elevens permisjons- og fraværshistorikk.

7.Behandling av ugyldig fravær i grunnskolen

Dersom elever er borte fra opplæringen i lengere tid enn det er innvilget permisjon for, eller er/blir borte uten innvilget permisjon, er dette å anse som udokumentert fravær. Skolen skal da følge egne prosedyrer for udokumentert fravær.

Elever som ikke er gjort rede for etter overstående prosedyre, skrives etter 14 dager ut av skolen. Dette gjelder også dersom skolen finner det sannsynlig at eleven oppholder seg i utlandet. Dersom skolen etter 14 dager ikke finner eleven eller dersom skolen finner eleven i Norge uten grunnskoleopplæring, skal saken oversendes etatsjefen i Kåfjord Kommune for vurdering av ytterligere tiltak.

Se også Utdanningsdirektoratets veileder for skoler og skoleeier – Barn som ikke møter på skole: http://www.udir.no/Regelverk/Finn-regelverk-for-opplaring/Finn-regelverk-etter-tema/Skoleeiers-ansvar/Bare-som -ikke-moter-pa-skolen---Veileder-for skoler-og-skoleeier/

8.Saksgang ved søknad om permisjon

Alle søknader om permisjon skal sendes til skolen. Søknad om permisjon skal vanligvis være oss i hende en måned før ønsket permisjon skal starte. Skolen krever at en slik søknad skal komme fra en av foreldrene eller den som har det daglige ansvaret for barnet.

Merk at også den av foreldrene som har foreldreansvar, men som barnet ikke bor fast hos, har medbestemmelse når det gjelder barns utdannelse, jfr. Barneloven § 30. Det må derfor forutsettes fra skolens ståsted at denne er innforstått med søknad om permisjon.

Permisjon til politiske møter må søkes minimum en uke før møtedato.

Link til søknadsskjema finnes på skolens hjemmeside. Eventuelle spørsmål om ordningen kan rettes til skolens rektor.

Dersom foresatte klager på vedtaket, skal klagen først behandles på nytt på skolen. Ved opprettholdelse av vedtak, skal klagen sendes Fylkesmannen i Troms.

Ved behandling av klager på avslag om permisjon ser Fylkesmannen på om skolen har behandlet søknaden i tråd med opplæringsloven, og etter alminnelige forvaltningsrettslige regler. Fylkesmannen har som praksis at skolens avslag om permisjon ikke overprøves. Disse reglene skal blant annet beskytte mot usaklig forskjellsbehandling, vilkårlighet og at det legges vekt på utenforliggende hensyn.   

                                                                                 

9.Oversendelse av klagesak

I en eventuell klagesak vil følgende dokumenter sendes til Fylkesmannen i Troms:

     - Rektors oversendelsesbrev

     - Foresattes søknad

     - Rektors individuelt begrunnede enkeltvedtak

     - Foresattes klage

     - Eventuell annen relevant dokumentasjon