Indre Kåfjord Barne- og Ungdomsskole vil gjennom sine ansatte gi en god opplæring til alle elever ved vår skole. Opplæringen skal være av høy kvalitet, og skolen skal være en attraktiv arbeidsplass hvor våre ansatte og elever skal trives.  
 
Etikk I våre vedtatte etiske retningslinjer er det vektlagt redelighet, ærlig og åpenhet knyttet til all virksomhet rundt skolen. Skolens etiske standard skal vises gjennom våre holdninger, handlinger og god folkeskikk. Det skal være rom for refleksjon og dialog omkring aktuelle etiske problemstillinger, slik vedlikeholdes og utvikles vår etiske standard.  
 
Ansvar • Vi skal stå for det vi gjør og våge å ta avgjørelser • Følge opp de målene vi har satt oss 
 
Lojalitet • Vi skal være oppriktige • Vi skal skape et positivt omdømme • Skolen skal følge styrets vedtak og visjoner 
 
Tillit • Vi skal vise åpenhet • Vi skal gjøre det vi sier, og si det vi gjør • Tydelig kommunikasjon • Vilje til arbeidsinnsats og resultat  • Et håndtrykk er billig 
 
Ledelse • Inkluderende /delegerende teamledelse • Støtte, veilede, kommunisere, konflikthåndtering, involvering og samarbeid • Gjennomføre tiltak, ta initiativ, legge til rette for medarbeiderutvikling 
 
 

 

 Menneskeverd  
 
Menneskeverdets ukrenkelighet, den enkeltes frihet og behovet for trygghet og omsorg er grunnleggende. 
 
Profesjonell integritet Etisk bevissthet og høy fagligheter kjernen i lærerprofesjonens integritet og avgjørende for å skape gode vilkår for lek, læring og danning. Vår metodefrihet og profesjonelle skjønnsutøvelse gir oss et særlig ansvar for å være åpne om de faglige og pedagogiske valgene vi gjør. Samfunnet skal ha tillit til at vi bruker vår autonomi på en etisk forsvarlig måte.  
 
Respekt og likeverd Den enkeltes egenart og personlige integritet fordrer respekt. Det skal ikke forekomme noen form for undertrykkelse, indoktrinering eller fordomsfulle vurderinger. Alle elever har rett til medvirkning. De skal ha frihet til å treffe egne valg innenfor fellesskapets rammer. 
 
Personvern Overholdelse av taushetsplikt og opplysningsplikt er avgjørende i vårt arbeid. Alle har rett til personvern. Personopplysninger skal forvaltes på måter som verner elever, foresatte og kollegers integritet og verdighet. Mulighetene for elektronisk informasjonsspredning krever særlig kritisk årvåkenhet. 
 
Kollegiet: • tar initiativ til etisk refleksjon og dialog med alle ansatte på arbeidsplassene • samarbeider om å videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og etisk dømmekraft, både internt og i samspill med utdannings- og forskningsmiljøer • skaper og deltar i en positiv samhandlingskultur der alles synspunkter lyttes til og tas på alvor • er lojale mot egen institusjons mål og retningslinjer så langt disse samsvarer med samfunnsmandatet og vår profesjonsetiske plattform • arbeider i åpenhet og tilrettelegger for innsyn fra berørte parter • respekterer andres kompetanse og erkjenner grensene for egen faglighet • støtter og tar medansvar når kolleger møter særlige utfordringer i arbeidet 
• tar ansvar for å finne gode løsninger, og om nødvendig varsle, når det oppdages kritikkverdige forhold på arbeidsplassen 
 
 Behandling av elever og ansatte i skolen: • Vi tiltaler alltid andre med deres rette navn.   • Vi fører et anstendig språk og banner ikke til andre.  • Vi latterliggjør aldri andre og gjør oss aldri morsomme på andres bekostning.  • Vi kommer aldri med negative karakteristikker overfor andre.  • Alvorlige samtaler/disiplinsamtaler foretas med elever og kollegaer i enerom. Ved vanskelige samtaler kan man gjerne be en kollega eller en fra skolens ledelse være med.  • Ros skal være sann og kan gjerne gis i andres påhør. Vi må kunne si unnskyld.  • Vi må kunne tåle saklig kritikk fra elever, ansatte og foreldre. Forslag til endringer/justeringer av pedagogiske opplegg skal få et seriøst svar.  • Vi overholder taushetsplikten.  • Vi håndterer klager på kollegaer slik at både eleven og kollegaen ivaretas på en god måte.  • Vi har et felles ansvar for alle elever og ansatte ved vår skole og søker å løse konflikter på et lavest mulig nivå.   • Vi skal opptre tydelig i all vår kommunikasjon med andre. Dette gjelder også når vi kommuniserer med elever gjennom elektroniske media.