Trivselsplan Indre Kåfjord barne- og ungdomsskole 
Utarbeidet skoleåret 2017-18.

Opplæringsloven:  

§ 9a-2. Retten til et trygt og godt skolemiljø 
Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.. 
 
§ 9a-3. Nulltoleranse mot mobbing 
Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering.

Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helsa, miljøet og tryggheten til elevene, slik at krava i eller i medhold av kapitlet blir oppfylte. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.

§ 9a-4 Aktivitetsplikt for å sikre at elever har et trygt og godt psykososialt skolemiljø
 

Aktivitetsplikt for hvem:

Alle med arbeidskontrakt på skolen først og fremst + andre personer som oppholder seg på skolen regelmessig.

Man er pliktig til å følge med, og gripe inn og varsle mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering dersom det er mulig.

Plikt til å følge med:

Innebærer:

 • at den enkelte er årvåken og aktivt observerer hvordan elevene agerer hver for seg og seg imellom.
 • alt fra inspeksjonsordninger til tilsyn i garderober.
 • lav terskel for å bry seg
 • Skolen har skjerpet ansvar overfor elever med en særskilt sårbarhet. Sårbarheten kan være knyttet til religion, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, funksjonsevne, atferdsvansker eller familie- og hjemmesituasjon.

Plikt til å gripe inn:

Alle er pliktig til å handle umiddelbart og handlingen skal stoppe en situasjon som pågår. Det kan f.eks. dreie seg om å:

 • stanse em slåsskamp eller annen fysisk krenkelse
 • stanse en utfrysningssituasjon
 • stanse og irettesette elever som krenker andre verbalt

Plikt til å varsle:

Alle har plikt til å varsle hvis man får mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.

Ved f.eks:

 • observasjoner av elevene
 • tilbakemeldinger i undersøkelser
 • beskjeder fra foresatte eller medelever
 • aktivitet i sosiale medier
 • når en elev verbalt sier at h*n opplever mistrivsel på skolen

Varsle til hvem:

Alle ansatte har ansvar for å melde aktuelle mobbesaker til kontaktlærer eller skoleledelse.

Kontaktlærer skal melde fra til rektor.

Foreldre/ foresatte kan ta kontakt med kontaktlærer eller rektor. 

Når kjennskap eller mistanke:

Skolen skal snarest undersøke saken. Skolen skal sørge for at alle involverte elever blir hørt. Elevenes beste skal være et grunnleggende syn. Undersøkelsene må ha som formål å få frem fakta om en situasjon, bakgrunnen for elevenes opplevelse og hvilke forhold i elevens omgivelser som påvirker hvordan han eller hun opplever skolemiljøet. En undersøkelse kan også innebære å avklare og opplyse om forhold tilbake i tid eller om forhold utenfor skoletiden og skoleområdet, dersom slike forhold påvirker elevens hverdag på skolen.

Plikt til å sette inn tiltak:

Hvis en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt eller god skal skolen så langt det fins egnede tiltak sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Det samme gjelder når en undersøkelse viser at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skolens tiltak må tilpasses den konkrete saken. Tiltaket skal i tillegg til å være egnet, også være lovlig. Skolen har for eksempel ikke adgang til å bruke tvang som et av tiltakene sine.

Aktivitetsplan

Skolen har ansvar for at det fylles ut en aktivitetsplan (egen mal). Denne planen skal dokumentere hva som er gjort, og hva som evt. skal gjøres av tiltak.

 

 Manifest mot mobbing 

Vi vil arbeide for at barn og unge ikke skal bli utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering eller utestengning. 

Et godt miljø har avgjørende betydning for barns og unges personlige, sosiale og faglige utvikling. 

Barnas og de unges egne aktive deltakelse og medvirkning i tiltakene er avgjørende for å motvirke mobbing. Vi legger vekt på at 

 • tydelig ledelse er en forutsetning for å forebygge og håndtere mobbing 
 • lokal forankring og handling er avgjørende for at arbeidet skal lykkes 
 • foreldrene inkluderes i arbeidet med å skape et godt miljø i barnehage, skole og SFO 
 • god administrasjon og forvaltning på alle nivåer bidrar til å sikre barns rettigheter 
 • effekten av arbeidet for et godt miljø forsterkes ved at tiltakene våre er koordinerte og langsiktige 

Hva er mobbing 

I Elevundersøkelsen er mobbing definert som "gjentatt negativ eller ”ondsinnet” atferd fra en eller flere rettet mot en elev som har vansker for å forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også mobbing". Atferden må finne sted 2 eller 3 ganger i måneden eller ofte for å defineres som mobbing. Dette er i tråd med internasjonal forskning. 

Målsetting 

Skolen skal ved forbyggende tiltak forhindre at barn blir utsatt for mobbing. Skolen skal ha rutiner som avdekker mobbing som foregår. 

Skolen skal følge opp mobber og mobbeoffer. 

Skolens rutiner skal sikre god dokumentasjon og best mulig samarbeid med foreldre/ foresatte i mobbesaker. 

 

Forebyggende tiltak mot mobbing, vold og rasisme på skole- og klassenivå.

HVA

NÅR

HVEM

Gjennomgang av ordensreglement med rutiner for sikkerhet

Ved første skoleuke på høsten.
 

Alle ansatte 
Alle klasser
 

Ordensreglement sendes hjem for gjennomgang

Ved skolestart 

Alle klasser/ alle elever 

Utarbeide klasseregler mobbing skal være med som tema

Ved første skoleuke på høsten.

Alle klasser/ elever sammen med kontaktlærer

Inspeksjonsplan/Inspeksjonsrutiner gjennomgås 

Ved skolestart 

Alle ansatte 

Inspeksjonsplan utarbeides 

Ved skolestart 

Skoleledelsen 

Informere om elever med spesielle behov i utetid

Ved skolestart og etter nyttår 

Skoleledelsen 
Aktuelle lærere

Trivselsplanen gjennomgås 

Ved skolestart 

Alle ansatte 

Høst- og vårplan skal inneholde trivselsfremmende aktiviteter

Vedtas årlig i mai/juni (vedtas siste planleggingsdag før lærerferie)

Personalet 
Elevråd (gir innspill før sommerferien)
SMU

Klassens time 

Legges til A-plantimer og ved behov

Kontaktlærer 

Elevråd 

Møter etter oppsatt plan 

Elevrådskontakt

Elevsamtaler tema mobbing skal være med

To årlige samtaler

Kontaktlærer 

Utviklingssamtaler

Høst og vår. 

10 kl. vår kun hvis ønskelig av foresatte/behov fra skolens side. 

Kontaktlærer, foresatte, elever 

Elevundersøkelsen

elektronisk

Høst

Skoleledelsen, kontaktlærer 

Foreldremøter elevmiljø/digital mobbing høstforeldremøte (invitere helsesøster hver høst?) skal være tema en gang i året
Helsesøster/politi andre instanser på et av møtene.

Høst

Kontaktlærer, klassekontakter 

Trivselsplan skal synliggjøres for foreldre/foresatte

Settes ut på skolens hjemmeside

Sekretær 

Trivselsfremmende aktiviteter/planer
Sosial kompetanse ukentlig på arbeidsplanen
Leirskole høst/vår
Uteskoledager
Åpen uke
Musikkuker

Programmer
«Zippys venner» 1.-4. klasse. Det skal legges til rette for at lærere på disse trinnene får delta på kurs.

  

 

Handlingsplan ved kunnskap om mobbing elev-elev- ansatt, ansatt-elev HVA

NÅR og HVORDAN

HVEM

Informasjon til rektor/fagleder

Muntlig/skriftlig
Aktivitetsplan opprettes med informasjon om innmeldt/observert sak.

Vedlegg 1 i Teams
 

Kontaktlærer/lærer/assistenter/andre ansatte

Innhente informasjon og dokumentasjon

Samtaler, observasjon i friminutt/gruppe/klasse, loggføring, nye samtaler. Situasjonsavhengig om observasjon eller samtaler er første steg.

Kontaktlærere, lærere, assistenter, andre ansatte, elever, foresatte.

Samtale med den som blir mobbet

Kartlegging:
Hva har skjedd, hvor ofte, hvem mobber, hvor skjer dette? Hvordan opptrer eleven i slike situasjoner? Kartlegge venneforhold (støttespillere). Skriftlige notater- legges som vedlegg til registreringsskjemaet.

Kontaktlærer/lærer/rektor

Foreldre/foresatte til den som blir mobbet informeres

Når mobbing er påvist skal foresatte umiddelbart kontaktes etter første møte med den som blir mobbet.

Kontaktlærer/rektor

Ev. nytt møte med den som blir mobbet

 

 

Samtale med plager(ne)

Hovedpoenget er å tydeliggjøre at dette ikke aksepteres og skal opphøre med øyeblikkelig virkning. Referer til konkrete hendelser. Alvoret skal tydeliggjøres.
Skolen aksepterer ikke mobbing.
Samtidig appelleres det til at plager(ne) går inn i forpliktende samarbeid med mål om å få slutt på mobbingen. Skriftlige notater som arkiveres.

ELEV-ELEV/ELEV-ANSATT
Kontaktlærer og evt. annen voksen eleven har tillit til.

ANSATT-ELEV
Samtale med rektor og evt. Tillitsvalgt.
Personalsak.
Egen prosedyre (klage på de ansatte)

Foresatte til plager(ne) informeres

Foresatte til plagerne kan kalles inn til møte etter samtale med plagerne. Foresattes videre rolle vurderes i hver enkelt sak.

 

Oppfølgingssamtale(r) med den som blir mobbet

Innen kort tid (eks. to dager)

Kontaktlærer/lærer. (rektor når en ansatt er involvert)

Oppfølgingssamtaler med plager (ne)

Tett oppfølging.
 

Kontaktlærer/lærer. (rektor når en ansatt er involvert)

Evalueringssamtaler med både offer og mobber(e) 

Separate samtaler.

 

Kontaktlærer/lærer/rektor

Videre oppfølging dersom mobbingen ikke opphører

Nye samtaler med plagerne og foresatte. Sanksjoner

Kontaktlærer/lærer/rektor

Sanksjoner må være avklart i hvert enkelt tilfelle slik at de kan tas i bruk om nødvendig.

Sanksjoner:
konsekvenser ved mobbing som ikke opphører ved vanlige tiltak mot mobbing, er bruk av skolens konsekvenstrapp:
Trinn 1.
Foreldre/foresatte henter eleven på skolen. Samtale med kontaktlærer/rektor
Trinn 2
Eleven settes fysisk ned et klassetrinn og mottar tilpasset undervisning der
Tiltaket evalueres etter en mnd.
Trinn 3.
Eleven flyttes til en annen skole.

Kontaktlærer/lærer/rektor

Kvalitetssikringsskjema

Hjelpemiddel til rektor/ledelsen. Vedlegg 2