Visjon – fysisk livsutfoldelse, lederskap og engasjement lokalt og globalt.

Indre Kåfjord Barne- og Ungdomsskole   1. – 10.  er et skolealternativ på religiøst grunnlag. 

Indre Kåfjord Barne- og Ungdomsskole er opprettet for å gi et alternativ til foreldre og barn om et kristent fundament og en kristen oppdragelse. Skolen vil samtidig fokusere på natur og friluftsliv med fysisk utfoldelse, trygghet og egen identitet, og at kunnskap kan forbedres, utfordres og økes. Jmf  privatskoleloven § 1-1første ledd.

§ 1 Skolens navn, art og lokalisering

Skolens navn er Indre Kåfjord Barne- og Ungdomsskole og er lokalisert i Kåfjord kommune. Skolen er en kristen privat grunnskole som skal gi undervisning på barne- og ungdomstrinnet; 1.-10. klasse. 

§ 2 Skolens verdigrunnlag basis og formål

Lærings- og verdigrunnlaget for Indre Kåfjord Barne- og Ungdomsskole er et verdibasert læringsfellesskap som:

 • fremmer et kristent helhetssyn på livet forankret i troen på Gud som skaper og frelser slik dette er uttrykt i Bibelen og de evangelisk-lutherske bekjennelsesskrifter.
 • implementerer følgende verdier i sin virksomhet: tilgivelse, lojalitet, dyktighet, dannelse, ledelse av eget liv og verdibevissthet i handlinger og holdninger.

Skolens formål er å formidle kunnskap, videreutvikle evner og ferdigheter som gjør elevene glad i fysisk livsutfoldelse, lederskap og til engasjerte mennesker lokalt og globalt.

Skolen skal inspirere til læring og utvikle elevenes evner og ferdigheter og til å vise respekt og omsorg for den enkelte.

I møte med elevene, i og utenfor skolen, er hele personalet forbilder og har et ansvar for å fremme skolens overordnede mål.

§ 3 Skolens organisasjonsform.

Skolen er et eget rettsobjekt som skal organiseres som en forening. 

Foreningen består av deltakere samt andre foresatte med barn i skolen. For å være en deltaker/deltakere må foreldre/foresatte tilhøre Indre Kåfjord i det som var Trollvik Skolekrets (Kåfjorddalen – Langberg) og ha barn i skolen eller ha barn under skolepliktig alder påmeldt i skolen. I tillegg kan foreldre/foresatte være deltaker i et antall år tilsvarende det antall år de har hatt barn i skolen, dog høyst 3 år. Skoledriften skal ikke drives for ervervs formål. Alle offentilge tilskudd og skolepenger skal komme elevene tilgode.

§ 4 Foreldre og deltakernes forpliktelser.

De som til enhver tid har barn i skolen, plikter å betale skolepenger i samsvar med det som blir fastsatt av styret.

De øvrige deltakere plikter å betale den minimums kontingent som eventuelt blir fastsatt av deltakermøtet.  De øvrige deltakere har overfor tredjemann ikke noe ansvar for skolens forpliktelser.

§ 5 Skolens organ.

Skolens organer er:  

 1. Ordinært deltakermøte (Årsmøtet) 
 2. Styret  
 3. Økonomiutvalget  
 4. Foreldrerådet  
 5. FAU  
 6. Lærerrådet  
 7. Elevrådet.  

§ 6 Ordinært deltakermøte.

Deltakermøtet består av de personer som fyller kravene som nevnt i § 3. Andre med barn i skolen har møte og uttalelsesrett på deltakermøte, men ikke stemmerett.

Ordinært deltakermøte avholdes innen utgangen av april, og innkalles av styret med minst 14 dagers varsel. Innkallingen skal være skriftlig og inneholde saksliste (kan sendes på mail). Deltakermøtet er beslutningsdyktig når minst 1/3 parten av deltakerne som har barn i skolen møter. Dersom ikke minst 1/3 parten av deltakerne møter blir det innkalt til nytt deltakermøte innen 14 dager, og deltakermøtet er da beslutningsdyktig med de deltakerne som da møter.

Deltakerne har rett til å møte med skriftlig datert fullmakt. På deltakermøtet har alle deltakere en stemme hver.

Hvor ikke annet er bestemt i vedtektene, skal alle beslutninger på deltakermøtet treffes med alminnelig flertall blant de frammøtte stemmeberettigede. Ved personvalg må kandidaten ha minst 50 % av de avgitte stemmene for å kunne regnes som valgt. Møteleder har ikke dobbeltstemme. Ved stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning.

Valg av styrets leder, og styremedlemmer skal skje skriftlig. Andre valg og eller avstemninger skal skje ved åpen votering. Blir det bedt om skriftlig votering, skal det etterkommes.

§ 7 Deltakermøtets oppgaver.

Deltakermøtet skal:

 1. Godkjenne innkallinga, saksliste og deltakernes møterett.  
 2. Velge møteleder og sekretær.  
 3. Velge styre, styreleder og revisor.  
 4. Deltakermøter skal orienteres om årsmelding og regnskap 
 5. Vedta å endre vedtekter, jfr. § 13.  
 6. Velge valgkomite som består av 3 medlemmer og 2 vara medlemmer. Komiteen velges for 2 år. Komiteens leder og et medlem velges det ene året, et medlem neste år. Første gang ved loddtrekning.  
 7. Behandle andre saker som står nevnt på innkallinga. Saker som har direkte tilknytning til en sak, kan tas opp selv om den ikke står på sakslista. Deltakermøtet skal ikke behandle oppgaver som er lagt til styret. Jmf § 5-2 privatskoleloven. 

§ 8 Ekstraordinært deltakermøte.

 1. Skolens styre skal bestå av 5 medlemmer og 3 nummererte vara medlemmer.  
 2. Ulike representanter har rett til å være tilstede på styremøte, uttale seg og få sitt syn protokollført. Jmf. § 5-1a til f Privatskoleloven.  
 3. Styremedlemmer kan bestå av personer som oppfyller kravet til deltaker, jfr. § 3, og andre personer som støtter skolens verdigrunnlag, basis og formål, jfr§1 og § 2. Dog skal styret alltid ha en sammensetning der minimum 3 styremedlemmer er deltakere. (jfr §3) og har barn i skolen.  
 4. Styrets leder velges av deltakermøte ved særskilt valg.
 5. Styret velger selv nestleder og sekretær seg imellom.
 6. Funksjonstiden for styremedlemmer er 2 år, slik at styrets leder og to styremedlemmer står på valg det ene året, og to styremedlemmer det andre året. Første gang ved loddtrekning. Funksjonstiden for vara medlemmer er 1 år.  

§ 10 Styrets ansvarsforhold og oppgaver.

 1. Styret har den øverste ledelsen ved skolen, og skal se til at den blir drevet i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, skolens vedtekter og de retningslinjer som er bestemt av deltakermøtet. Jmf § 5-2 privatskoleloven.
 2. Styret holder møter så ofte det er nødvendig, eller når minst to styremedlemmer krever det. Styrets leder innkaller til møtene. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. For at en gyldig beslutning kan fattes må minst 3 medlemmer være enige.  
 3. Styret skal føre protokoll over forhandlingene. Protokollen skal undertegnes av de styremedlemmer med stemmerett (deltakere). 
 4. Styrets oppgaver fremgår av Privatskoleloven § 5-2. 
  1. Styret skal fastsette lønns og arbeidsvilkår for andre tilsatte enn det som fremgår i § 4-4 Privatskoleloven. 
  2. Fastsette skolen årlige kapasitet før søknadsfristen for inntak av nye elever går ut. Det som fremgår av styrevedtaket gjøres kjent for potensielle søkere sammen med inntaksreglene. 
  3. Fastsette reglement og instrukser for skolen og dens ansatte.  
  4. Styret kan delegere myndighet til rektor i andre saker enn det som følger av nr. 1,2,3 og  4 a-d i denne paragraf.
 5. Styrets leder, nestleder og rektor undertegner på skolen vegne. Styrets leder eller nestleder, samt et styremedlem i fellesskap forplikter skolen ved sine underskrifter.  

§ 11 Rektor.

Skolen skal ha en rektor som har den daglige ledelsen ved skolen, så vel pedagogisk som administrativt. Rektor plikter å se til at skolen blir drevet i samsvar med skolen vedtekter, gjeldende lover, forskrifter, reglementer, instrukser og styrets vedtak.  

Styret utarbeider instruks for rektor. Deltakermøtet (årsmøtet) vedtar et delegasjonsreglement. 

§ 12 Skolens råd.

Skolen skal ha råd og utvalg i samsvar med Privatskoleloven. (jmf kapittel 5).

§ 13 Vedtektsendringer.

 1. Den som oppfyller kravene til deltaker på ordinært deltakermøte, jfr.§ 3, kan innen 31. mars, sende forslag til styret om vedtektsendring. Styret avgir innstilling, og fremlegger saken for deltakermøte. 
 2. Styret kan bestemme at forslaget skal behandles på et ekstra ordinært deltakermøte forut for det ordinære deltakermøte. Forslaget skal inntas i, eller vedlegges innkallinga til deltakermøte.  
 3. For gyldig vedtak kreves minst 2/3 flertall av de angitte stemmer (kvalifisert flertall).  
 4. Det kreves minst ¾ flertall av avgitte stemmer for å endre § 1 og § 2. 

§ 14 Voldgift.

 1. Tolkning av disse vedtekter, og tvister mellom skolen og en deltaker om hvordan vedtektene skal forstås, kan ikke bringes inn til prøvelse for de ordinære domstoler. Tvister av denne art avgjøres av en voldgiftsrett bestående av 3 medlemmer. Lederen av voldgiftsretten oppnevnes av Nord-Troms herredsrett. Skolens styre og vedkommende deltaker som er part i tvisten, oppnevner ett medlem hver.  
 2. Deltaker som vil reise voldgiftssak mot skolen, må innen en måned regnet fra det tidspunkt vedkommende fikk skriftlig melding om skolens standpunkt, underrette skolens styre om at voldgiftssak vil bli reist.  
 3. Voldgiftsretten avgjør tvisten med endelig virkning for partene.  

§ 15 Oppløsning.

 1. Deltakermøte eller et ekstraordinært deltakermøte kan med minst 2/3 flertall (kvalifisert flertall) vedta at skolen skal oppløses. Ved beslutning om oppløsning skal deltakermøtet/ekstraordinært deltakermøte velge et avviklingsstyre bestående av tre (3) medlemmer valgt blant deltakerne. Av disse skal det velges en leder.  
 2. Ved oppløsning skal avviklingsstyre sørge for å avhende på en forsvarlig måte skolen eiendeler. Tiloversblivne midler etter all gjeld er dekket, samt offentlige tilskudd som blir tilbakekalt, skal gis til lag/foreninger i Indre Kåfjord, etter beste skjønn. Jmf privatskoleloven § 6-3 pkt a. og   Økonomiforskriften til privatskoleloven §6 andre ledd og § 11 andre ledd.  

Birtavarre 16.03-2014